Gmina Skórcz

Okres realizacji: 02.2013 - 07.2014 r.

Zakres wykonanych robót:
  • Roboty budowlane - przebudowa budynku SUW, wraz z ociepleniem œcian i stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacj± solarn±; instalacje wodno kanalizacyjne; wykonanie dróg wewnêtrznych z kostki brukowej, wymiana ogrodzenia.
  • Roboty technologiczne - monta¿ pomp w studniach g³êbinowych, obudowy studni, agregaty pompowe studni, uk³ad technologiczny o wydajno¶ci 122 m3/h, ruroci±gi technologiczne ze stali kwasoodpornej, dwustopniowa filtracja, ciœnieniowy system napowietrzania wody, wizualizacja danych, przesy³ danych za pomoc± modu³u GSM.
  • Roboty elektryczne - uk³ad zasilania SUW z dostaw± agregatu pr±dotwórczego z uk³adem SZR, instalacja sterownicza i elektryczna.


  • Galeria:

    Referencje: