Oferta

Oferujemy kompleksow± realizacjê zaawansowanych inwestycji wodno-kanalizacyjnych, takich jak:

  • stacje uzdatniania wody
  • sieci i przy³±cza wodociagowe
  • sieci i przy³±cza kanalizacji sanitarnych i deszczowych
  • przepompownie ¶cieków
  • studnie g³êbinowe

    W szczególno¶ci specjalizujemy siê w budowach i modernizacjach stacji uzdatniania wody. Brali¶my udzia³ w realizacji kilkudziesiêciu takich obiektów. Posiadamy bogate doœwiadczenie oraz zaplecze personalne i techniczne, niezbêdne do rzetelnego i terminowego przeprowadzenia procesu budowlanego.