Gmina Nowa Karczma

Okres realizacji: 02.2012 - 01.2014 r.

Zakres wykonanych robót:
  • Roboty budowlane - budowa nowego budynku SUW, remont istniej±cego budynku SUW, wykonanie dróg i placów, remont zjazdu z drogi wojewódzkiej.
  • Roboty technologiczne i sanitarne - budowa nowych studni g³êbinowych do g³êboko¶ci 122 m wraz z likwidacj± starych studni, uk³ad technologiczny o wydajno¶ci 42 m3/h wraz z pompowni± II stopnia, ruroci±gi technologiczne ze stali kwasoodpornej, jednostopniowa filtracja, ciœnieniowy system napowietrzania wody, przesy³ danych za pomoc± modu³u GSM, 3 zbiorniki retencyjne, budowa sieci wodoci±gowej i kanalizacyjnej, ruroci±gów miêdzyobiektowych, instalacje wodno-kanalizacyjne, budowa odstojnika pop³uczyn.
  • Roboty elektryczne - uk³ad zasilania SUW z dostaw± agregatu pr±dotwórczego z uk³adem SZR, instalacja sterownicza i elektryczna.


  • Galeria:


    Referencje: